ReadyPlanet.com
dot dot
Column4

 

ยิมนาสติกสำคัญอย่างไรกับเด็ก

             ทำไมเด็กควรฝึกยิมนาสติก         เด็กเล็กตั้งแต่  3 ขวบขึ้นไป กำลังเป็นวัยอยากรู้ ซุกซน

 

ชอบหกคะเมนตีลังกา   การฝึกยิมนาสติกให้กับเด็กจึงไม่ใช่เรื่องยาก  เด็กที่เรียนยิมนาสติกจะรู้จัก การป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตราย รู้จักการล้มตัวอย่างถูกวิธี   รู้จักสร้างวิธีการ และคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้ด้วยตนเอง นำไปสู่การพัฒนาความคิด  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย  กล้าตัดสินใจ    ยิมนาสติกฝึกการเคลื่อนตัวทั้งในแนวราบ  และแนวดิ่ง  ช่วยให้ร่างกายเด็กรู้จักมีการกระตุ้น รู้จักรวบรวมสมาธิอย่างรวดเร็ว  และฝึกความสัมพันธ์ของระบบกล้ามเนื้อ และระบบประสาท สร้างปฏิภาณไหวพริบ  เมื่อเด็กฝึกได้ดีแล้วจะรู้สึกสนุกสนาน และรักการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยิมนาสติกยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่ทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาประเภทอื่น ๆ       

 

 สร้างเด็ก สร้างชาติ กับยิมนาสติก
วันที่ 02/01/2011   14:11:30

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน    ให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนา  

สมรรถภาพทางกาย   

เติบโตอย่างสมวัย 

มีความฉลาดทางสติปัญญา (IQ)    และ

ฉลาดทางอารมณ์  (EQ)

 

เพื่อสร้าง      ให้เด็ก มีบุคลิกภาพที่สง่างามและ  

มีระเบียบวินัย

กล้าตัดสินใจ

กล้าแสดงออกและ

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

หน้า 1/1
1
[Go to top]เป็นเด็กดี มีวินัย จิตใจสดใส เรียนเก่ง สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสวยงาม กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ต้องไปเรียนยิมฯที่ราชนาวี
การฝึกRhythmic Gymnastics จะให้อะไรกับเด็ก ๆ • เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวให้ดียิ่งขึ้น • มีความสง่างามของการเดิน • การหกล้ม หลบหลีกอย่างถูกวิธี • มีความอดทนมากยิ่งขึ้น • เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจ • มีรูปร่างสง่างาม สมส่วนมากกว่ากีฬาชนิดอื่น • ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ดีขึ้น • มีสมาธิในการเรียนหนังสือมากขึ้น • รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย