ReadyPlanet.com
dot dot
Column3

          ยิมนาสติกขั้นพื้นฐาน

             เป็นการสอนทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วย การเดิน การวิ่ง

การกระโดด ม้วนตัว การฝึกท่ายิมนาสติกแบบต่าง ๆ การล้มตัวอย่างถูกวิธี การฝึกความสัมพันธ์ของระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท การฝึกประกอบอุปกรณ์ และ การฝึกประกอบดนตรี

                      สำหรับเด็กไทยยิมนาสติกสามารถไปถึงแชมป์โลก*หลักการและเหตุผลarticle
วันที่ 00/00/0000   00:00:00

 

เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความสามารถขั้นพื้นฐานการออกกำลังกาย 

สามารถเล่นกีฬาชนิดอื่นๆได้เป็นอย่างดี

มีความฉลาดทางสติปัญญา( IQ) และ

ฉลาดทางอารมณ์(EQ)

มีความคิดอย่างเป็นระบบ  

มีระเบียบวินัย  

มีสมาธิดี  

กล้าตัดสินใจ  

กล้าแสดงออก 

สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชาญฉลาด   

Article Name: Column3 - Article2
วันที่ 00/00/0000   00:00:00
This is sample overview text of your web article which is displayed on the first page of your website. Please edit or put your own text here...
Article Name: Column3 - Article1
วันที่ 00/00/0000   00:00:00
This is sample overview text of your web article which is displayed on the first page of your website. Please edit or put your own text here...
หน้า 1/1
1
[Go to top]เป็นเด็กดี มีวินัย จิตใจสดใส เรียนเก่ง สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสวยงาม กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ต้องไปเรียนยิมฯที่ราชนาวี
การฝึกRhythmic Gymnastics จะให้อะไรกับเด็ก ๆ • เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวให้ดียิ่งขึ้น • มีความสง่างามของการเดิน • การหกล้ม หลบหลีกอย่างถูกวิธี • มีความอดทนมากยิ่งขึ้น • เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและหัวใจ • มีรูปร่างสง่างาม สมส่วนมากกว่ากีฬาชนิดอื่น • ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ดีขึ้น • มีสมาธิในการเรียนหนังสือมากขึ้น • รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย