ReadyPlanet.com
dot dot
บทนำ

                                                           

 

.   

  NAVY RHYTHMIC GYMNASTICs CLUB

Tel/Line:095 5951979,088 287 8249,082 6151553

                           ยิมนาสติกลีลา ราชนาวี เป็นสถาบันที่มุ่งพัฒนากีฬายิมนาสติกสำหรับเด็กเล็กอายุระหว่าง3-13 ปี(Little Gym.)   โดยการฝึกเด็กเล็กให้ออก กำลังกายแบบยิมนาสติกขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันยิมนาสติกเด็กเล็กแบบต่างๆหรือใช้เป็นพื้นฐาน สำหรับการพัฒนาไปเล่นกีฬาชนิดอื่นที่ชอบ  จากครูผู้มีประสบการณ์ด้านยิมนาสติกโดยตรง

                          

...

 

  

 

   .

 

ความสำคัญของการฝึกยิมนาสติกของเด็กเล็ก สถาบัน ของเรา ได้ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเหมาะสม อย่างยิ่ง สำหรับเด็กเล็กที่เริ่มออกกำลังกายไม่ยากจนเกินไปและยังคงความสนุกสนานหลาก หลายรูปแบบ   ความสำคัญของกีฬายิมนาสติก ในต่างประเทศเมื่อเด็ก ๆเริ่มต้นออกกำลังกาย  ยิมนาสติกจะเป็นกีฬาชนิดแรกที่จะถูกให้เริ่มต้นเรียนเพราะสามารถพัฒนาไปสู่กีฬาชนิดอื่น เช่น สเกตน้ำแข็ง  บัลเลย์ แจ็สแดนซ์  ตลอดจนการสร้างสมาธิเพื่อให้มีความอดทนทำอะไรได้นานยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 
กีฬาที่พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ

วันที่ 00/00/0000  00:00:00

 

ฝึกความสัมพันธ์ของระบบกล้ามเนื้อ และระบบประสาท

สร้างปฏิภาณไหวพริบ  เมื่อเด็กฝึกได้ดีแล้วจะรู้สึกสนุกสนาน และรักการออกกำลังกาย

เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่ทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาประเภทอื่น ๆ       

ยิมนาสติกดีอย่างไร


วันที่ 00/00/0000  00:00:00
This is sample overview text of your web article which is displayed on the first page of your website. Please edit or put your own text here...
ยิมนาสติกดีอย่างไร


วันที่ 00/00/0000  00:00:00
This is sample overview text of your web article which is displayed on the first page of your website. Please edit or put your own text here...
ยิมนาสติกดีอย่างไร

Column4

วันที่ 02/01/2011  14:11:30

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน    ให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนา  

สมรรถภาพทางกาย   

เติบโตอย่างสมวัย 

มีความฉลาดทางสติปัญญา (IQ)    และ

ฉลาดทางอารมณ์  (EQ)

 

เพื่อสร้าง      ให้เด็ก มีบุคลิกภาพที่สง่างามและ  

มีระเบียบวินัย

กล้าตัดสินใจ

กล้าแสดงออกและ

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กีฬาพื้นฐานของกีฬาทุ

Column3

วันที่ 00/00/0000  00:00:00

 

เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความสามารถขั้นพื้นฐานการออกกำลังกาย 

สามารถเล่นกีฬาชนิดอื่นๆได้เป็นอย่างดี

มีความฉลาดทางสติปัญญา( IQ) และ

ฉลาดทางอารมณ์(EQ)

มีความคิดอย่างเป็นระบบ  

มีระเบียบวินัย  

มีสมาธิดี  

กล้าตัดสินใจ  

กล้าแสดงออก 

สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชาญฉลาด   

กีฬาพื้นฐานของกีฬาท


วันที่ 00/00/0000  00:00:00
This is sample overview text of your web article which is displayed on the first page of your website. Please edit or put your own text here...
กีฬาพื้นฐานของกีฬาท


วันที่ 00/00/0000  00:00:00
This is sample overview text of your web article which is displayed on the first page of your website. Please edit or put your own text here...
กีฬาพื้นฐานของกีฬาท

ยิมนาสติกสอนอะไรบ้าง

วันที่ 02/01/2011  13:44:40

 สร้างเสริมบุคลิกภาพที่สง่างาม

สร้างลักษณะนิสัยให้มีระเบียบวินัยที่ดี

พัฒนาความสัมพันธ์ของระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท

ยิมนาสติกสอนอะไร


วันที่ 02/01/2011  15:53:15

 

ประโยชน์ของการเรียนยิมนาสติก

เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของระบบกล้ามเนื้อ และระบบประสาท

ก่อให้เกิดไหวพริบ และปฏิภาณที่ดี

สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก

เสริมสร้างจินตนาการสำหรับเด็ก คิดค้นสิ่งใหม่ นำไปสู่การพัฒนาความคิด

มีรูปร่างสัดส่วนสวยงาม เพราะมีการใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนอย่างสมดุล

สร้างเสริมบุคลิกภาพที่สง่างาม

สร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย และจิตใจ  มีความมุ่งมั่นและความพยายาม พร้อมทั้งสร้างลักษณะนิสัยให้มีระเบียบวินัยที่ดี

 

 

ยิมนาสติกสอนอะไร

เป็นเด็กดี มีวินัย จิตใจสดใส เรียนเก่ง สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสวยงาม กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ต้องไปเรียนยิมฯที่ราชนาวี
สโมสรยิมนาสติกลีลาราชนาวี NAVAL GYMNASTICS CLUB ****ยิมนาสติกลีลา เป็นกีฬาที่มีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น สมรรถภาพ ร่างกายที่ต้องแข็งแรง ความอ่อนตัวของร่างกาย การทรงตัว ความรวดเร็ว ในการเคลื่อนไหว การแสดงออก ประสาทสัมผัสต่างๆ การฝึกดนตรีประกอบ เช่น แจส บัลเลย์ ดังนั้น หลักสูตรใหม่ของโรงเรียนยิมนาสติกลีลาราชนาวี จึงได้นำหลักสูตรการสอน เพื่อการ พัฒนาพื้นฐานให้ถูกต้องและให้ระบบการเรียน การสอนทัดเทียม และ เป็นไปในระบบเดียวกันกับต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้นักเรียนกำหนดเป้าหมายการเรียนได้ชัดเจน และเห็นผลแน่นอนตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดไว้ Tel: 095 595 1979 www.gymnastic-centre.com เวลาเรียนอังคาร-ศุกร์ 160000 เสาร์-อาทิตย์ 1000-1200 1400-1600 1600-1800